Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Henry Miller: " Ό καιρός των δολοφόνων "

Posted on 10:34 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ


ΧΕΝΡΥ ΜΙΛΛΕΡ
" Ό καιρός των δολοφόνων "

 
" Ό τρομερός σίφουνας προχωράει. Καί οί άνόητοι μιλούν γιά έπανορθώσεις, για εύθυγράμμιση καί συμμαχίες, γιά έλεύθερη οικονομία, γιά σταθεροποίηση καί οίκονομική άνόρθωση..."

...." Όταν ό ποιητής βρίσκεται στό ναδίρ, ό κόσμος, στ' άλήθεια πρέπει νά άνατρέπεται. Άν ό ποιητής δέ μπορεί πιά νά μιλήσει στό όνομα τής κοινωνίας, άλλά μονάχα γιά λογαριασμό του, τότε είμαστε σ' άθλια κατάσταση.
 
Ποιό είναι τό μήνυμα ;

Πάνω σ' αύτό πρέπει ν' άναρωτηθούμε πρίν άπ´ όλα.

Τίνος ή φωνή άκούγεται σήμερα, τού ποιητή ή τού έπιστήμονα; Τί μάς άπασχολεί περισσότερο ; Ή όμορφιά, όσο πικρή καί άν είναι, ή μήπως ή ατομική ενέργεια;

Καί ποιά είναι ή κύρια συγκίνηση πού προκαλούν οι μεγάλες μας άνακαλύψεις; Ό τρόμος !

Γνώση χωρίς φρόνηση, άνεση χωρίς ασφάλεια, πίστη χωρίς όραμα, αύτή είναι ή κατάστασή μας."

"Δεν έχω φίλους έκεί κάτω" γράφει συχνά  ο Ρεμπώ στήν οικογένεια του το 1891.

" Άλλά άν είναι δύσκολο νά διατρέξει κανείς τούς δρόμους της γενέθλιας πόλης του περιτριγυρισμένος από εχθρικά πρόσωπα, είναι άλλο πράγμα νά σέρνεσαι στους μεγάλους δρόμους τών γειτονικών περιοχών. Σ' αυτές ή εχθρότητα δέν είναι παρά αδιαφορία. Σε μιά ξένη πόλη, ή στήν εξοχή, είναι ένα κλίμα καθαρά δυσμενές πού σάς υποδέχεται.

Άγριά σκυλιά. κυνηγετικά όπλα, άστυνομικοί καί φύλακες κάθε είδους σάς παραμονεύουν. Διστάζετε νά πλαγιάσετε στήν κρύα γή, άν είστε ξένος σ' αυτήν την περιοχή. Πρέπει νά προχωράτε, νά προχωράτε, πάντα να προχωράτε. Νιώθετε στήν πλάτη σας τήν κάνη του ρεβόλβερ πού σάς διατάσσει να ξεκουμπιστείτε, γρήγορα, άκόμα πιό γρήγορα.

Καί όμως είναι μέσα στήν ίδια σας τήν χώρα πού συμβαίνουν όλα αύτά, όχι σέ μιά ξένη χώρα!

Οί Γιαπωνέζοι μπορεί νά είναι σκληροί, οί Huns βάρβαροι, άλλά ποιοί είναι αυτοί οί δαίμονες πού σάς μοιάζουν, πού μιλούν τή γλώσσα σας, ντύνονται, τρέφονται μέ τόν ίδιο τρόπο, καί πού σάς καταδιώκουν σάν κοπάδι σκύλων; Δέν είναι οί χειρότεροι έχθροί πού μπορεί νά έχει κανένας;

Γιά τούς άλλους, μπορώ νά βρώ μιά δικαιολογία, άλλά, δέν υπάρχει άπολύτως καμιά δικαιολογία γι' αυτούς πού άνήκουν στήν ίδια φυλή.
 
"Δεν έχω φίλους έκεί κάτω".

Henry V. Miller

No Response to "Henry Miller: " Ό καιρός των δολοφόνων ""