Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Η "αόρατη - απρόσωπη" ; και εγκληματική μορφή της διαφθοράς στους χώρους εργασίας μας.

Posted on Δεκεμβρίου 22, 2009 by ΣΠΙΘΑΣ


Είναι ο ορισμός με τον οποίον αναφέρεται το διακαιϊκό σύστημα και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και αφορά στην εργασιακή καταχρηστική συμπεριφορά εναντίον εργαζομένου με σκοπό την προξένηση βλαπτικών συνεπειών στην υγεία του , στην επαγγελματική του υπόσταση και στην οικονομική του κατάσταση.Χαρακτηρίζεται ως εγκληματική πράξη.


Είναι προμελετημένη, μεθοδευμένη και στοχευμένη καταχρηστική τακτική, στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων μεταξύ ανωτέρου -συνήθως ανωτέρων και πέραν του ενός- κατώτερου στην ιεραρχία. Συναντάται σε εργασιακούς χώρους που καθορίζονται από την αδιαφάνεια, την διαφθορά και στην απουσία της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας."- Είναι μακροχρόνια, συστηματική και διαρκής μοχθηρή επίθεση εναντίον ενός συγκεκριμένου εργαζομένου, προκειμένου να εξαναγκαστεί στην εγκατάλειψη της θέσης του. Αφού, προηγούμενως, έχει εξαντληθεί, αδρανοποιηθεί, περιθωριοποιηθεί και έχει οδηγηθεί σε προσωπική- επαγγελματική απομόνωση και στην απαξίωση.

- Αφορά, επί της ουσίας, στην άσκηση μιας καταχρηστικής, άνομης εξουσίας που συμβαδίζει με την αδιαφάνεια καθώς και με την καθολική απουσία κάθε συνεργασίας, ενώ, ταυτοχρόνως ενισχύει την επιλεκτική και άνιση μεταχείριση.

Είναι εχθρός, του κάθε δικαιϊκού συστήματος
που καθορίζεται από τα χρηστά ήθη.

Αντιμάχεται και καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάργηση του Χάμπεας Κόρπους, στην σύγχρονη μορφή του.

Η ποινική δίωξη, με την συνδρομή - υποστήριξη των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών, είναι ενδεδειγμένη και απαραίτητη, όσο ποτέ, για την αξάλειψη της διαφθοράς, της ασυδοσίας και της αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, σε όσους εφαρμόζουν συστηματικά, μεθοδευμένα και κατ'επανάληψη την τακτική της εργασιακής παρενόχλησης καταπαντώντας τα χρηστά ήθη και ασυδοτούν..................................................................................


Ψήφισμα ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

"48. υπενθυμίζει ότι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν υπάρχουν μόνο στις χειρωνακτικές εργασίες·
ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση ψυχικών παθήσεων,
καθώς και στην ψυχική υγεία, την εξάρτηση από τους κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο εργασίας, όπως το στρες, η παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας·
ζητεί δε επιπλέον να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές των εργοδοτών για την προώθηση καλής φυσικής και πνευματικής υγείας·"