Τρίτη, 3 Απριλίου 2007

ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. Ο όρος, Mobbing.

Posted on 2:10 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ
"Η ηθική παρενόχληση- ο όρος, mobbing - είναι ο ορισμός με τον οποίον αναφέρεται το διακαιϊκό σύστημα και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και αφορά στην εργασιακή καταχρηστική συμπεριφορά εναντίον εργαζομένου με σκοπό την προξένηση βλαπτικών συνεπειών στην υγεία του , στην επαγγελματική του υπόσταση και στην οικονομική του κατάσταση.Χαρακτηρίζεται ως εγκληματική πράξη.


Είναι προμελετημένη, μεθοδευμένη και στοχευμένη καταχρηστική τακτική, στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων μεταξύ ανωτέρου -συνήθως ανωτέρων και πέραν του ενός- κατώτερου στην ιεραρχία. Συναντάται σε εργασιακούς χώρους που καθορίζονται από την αδιαφάνεια, την διαφθορά και στην απουσία της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας."- Είναι μακροχρόνια, συστηματική και διαρκής μοχθηρή επίθεση εναντίον ενός συγκεκριμένου εργαζομένου, προκειμένου να εξαναγκαστεί στην εγκατάλειψη της θέσης του. Αφού, προηγούμενως, έχει εξαντληθεί, αδρανοποιηθεί, περιθωριοποιηθεί και έχει οδηγηθεί σε προσωπική- επαγγελματική απομόνωση και στην απαξίωση.

- Αφορά, επί της ουσίας, στην άσκηση μιας καταχρηστικής, άνομης εξουσίας που συμβαδίζει με την αδιαφάνεια καθώς και με την καθολική απουσία κάθε συνεργασίας, ενώ, ταυτοχρόνως ενισχύει την επιλεκτική και άνιση μεταχείριση.

Αντιμάχεται και καταπατεί ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάργηση του Χάμπεας Κόρπους, στην σύγχρονη μορφή του

Παρενόχληση, συνήθως μέσα από την ίδια την επιχείρηση, μπορεί να συνιστά μια επιθετική συμπεριφορά, τόσο λεκτική όσο και σωματική, καθώς και λιγότερο εμφανείς ενέργειες, όπως η κοινωνική απομόνωση.

Αντικείμενο παρενόχλησης μπορεί να είναι η αξιοπρέπεια, οι επαγγελματικές ικανότητες, ο ιδιωτικός βίος, τα σωματικά χαρακτηριστικά, η φυλή, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου

...................................................................................


" Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ, 2005) τα ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες, τραυματισμούς, στιγματισμό, απομόνωση, ακόμη και θάνατο.

Μπορούν επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τον εργοδότη – όπως μειωμένη παραγωγικότητα και χαμηλό ηθικό. Το προσωπικό του τομέα υγειονομικής περίθαλψης υπόκειται σε μεγάλο βαθμό στους εν λόγω κινδύνους για την ψυχική υγεία (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), 2004). Επομένως, είναι σημαντική και εξαιρετικά χρήσιμη η επένδυση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας σε αυτόν τον τομέα."


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις


ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Giovanni Pittella προς την Επιτροπή
Στην επιστημονική φιλολογία, ο όρος "mobbing" προσδιορίζεται ως η άσκηση, στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων ή μεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου στην ιεραρχία, μιας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος προκειμένου να ωθηθεί στο να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του.
Πρόκειται για επανειλημμένες ψυχολογικές ή άλλου τύπου και βαθμού επιθέσεις που περιλαμβάνουν διαρκείς και αδικαιολόγητες επικρίσεις, συκοφαντίες και ανάθεση άχαρων ή υποτιμητικών καθηκόντων, καθώς και για κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θίξει την επαγγελματική και κοινωνική εικόνα του θύματος έναντι τρίτων, ανωτέρων ή στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Οι συνέπειες του φαινομένου δεν είναι δυνατόν να υποτιμηθούν, Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι το "mobbing" όχι μόνον προκαλεί βλάβες στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και σημαντικό κοινωνικό κόστος στις επιχειρήσεις. Παρατηρήθηκε πράγματι ότι το επίπεδο απόδοσης του εργαζομένου που υφίσταται "mobbing" μπορεί να σημειώσει πτώση κατά 80 % όσον αφορά τις ικανότητές του, τις αντιστάσεις και την προσοχή του, μέχρι σημείου εμφάνισης ασθενειών σημαντικού και ψυχολογικού χαρακτήρα, υποχρεώνοντάς τον σε μικρές απουσίες.
Το πρόβλημα αυτό προκάλεσε πρόσφατα αυξημένο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι μεμονωμένες εθνικές νομοθεσίες δεν αποτελούν προς το παρόν τη δέουσα νομική βάση για τον προσδιορισμό προληπτικών μέτρων με σκοπό την προστασία των θυμάτων και την επανόρθωση των βλαβών που υπέστησαν. Υπάρχουν πράγματι σκόρπιες κανονιστικές αναφορές, χωρίς όμως ένα οργανικό σώμα κανόνων με στόχο μία συνολική και αποτελεσματική απάντηση.
Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού στην Ευρώπη;
Δεν θεωρεί αναγκαία μία εμβάθυνση στο λεπτό και σημαντικό αυτό θέμα, μέσω π.χ. μιας συγκριτικής ανάλυσης του "mobbing" στα διάφορα κράτη μέλη της και τη μελέτη πιθανών λύσεων;
Ποια εσωτερικά μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει στο πλαίσιο της σημερινής διοικητικής μεταρρύθμισης;"